نماینده انحصاری تجهیزات اندازه گیری هدلدپیک HOLDPEAK

درباره این آگهی بیشتر بخوانید :

نماینده انحصاری و فروش تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق هولدپیک HOLDPEAK در ایران این ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮕﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 17 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در ﻫﺸﺘﺎد ﮐﺸﻮر دﻧﯿـﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻤﺎن، آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿـﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺑﺘﮑﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻠﻤﭗ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻒ و اﺗﻮاﺳﮑﻦ ﺳﯿﮕﻨـﺎل و ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ دارای ﻧﻮر روی ﺳﻠﮑﺘـﻮر و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ آوﯾﺨﺘﻪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی CE، Rohs ،UL در ﺑﺎزارﻫﺎی اروﭘﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻗـﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻮآوری و ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ. لطفا برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس یا برای دریافت لیست قیمت ما به سایت زیر مراجعه نمایید.دستگاههای اندازه گیری پرتابل holdpeak در زمینه های مختلف صنعت برق الکترونیک، مخابرات، مهندسی پزشکی و قدرت کاربرد دارند. همچنین برخی از آن ها در حوزه ابزار دقیق استفاده گسترده ای دارند. این دستگاههای تست پرتابل شامل مواردی می شود که در زیر به بعضی از آنها و ویژگی های شان اشاره خواهد شد: مولتی متر یا اهم متر (Multimeter) - مولتی متر پیشرفته هدل پیک HOLDPEAK 770H : RMS TRUE – اتورنج – اتوپاورآف - نور پس زمینه با سنسور حساس به نور محیط - روشنایی روی سلکتور - مسدود کردن ورودی های غیرمربوط - فازمتر غیرتماسی - ضربه گیر - حفـاظت اورلود - مقادیر نسبی - مقادیر ماکزیمم و مینیمم - دکمه نگهدارنده مقدار - دیوتی سایکل - دما - تسـت دیود - تسـت ترانزیستور – پیوستگی – فرکانس – ظرفیت – مقاومت - ولتاژ و جریان AC و DC - مولتی متر ساده هدل پیک HOLDPEAK 36K : اتورنج – اتوپاورآف - نور پس زمینه - ضربه گیر - حفاظت اورلود - دکمه نگهدارنده مقدار - تست دیود - تست ترانزیستور – پیوستگی – فرکانس - ظرفیت – مقاومت - ولتاژ و جریان AC و DC - مولتی متر پیشرفته هدل پیک HOLDPEAK 760H : RMS TRUE – اتورنج – اتوپاورآف - نور پس زمینه - روشنایی روی سلکتور - مسدود کردن ورودی های غیرمربوط - ضربه گیر - حفــاظت اورلود - مقادیر نسبی - مقادیر ماکزیمم و مینیمم - دکمه نگهدارنده مقدار – دیوتی سایکل – دما - تسـت دیود - تسـت ترانزیستور – پیوستگی – فرکانس – ظرفیت – مقاومت - ولتاژ و جریان AC و DC - کلمپ متر یا آمپرمتر چنگکی یا همان آمپرمتر انبری (Clamp meter) - - کلمپ ساده هدل پیک HOLDPEAK 6206 : نور پس زمینه اتوماتیک - جریان AC تا 400 آمپر - دکمه نگهــدارنده مقدار - تست پیوستگی - ولتاژ AC و DC – مقاومت - کلمپ هدل پیک HOLDPEAK AC 870A : صفحه نمایش دوم - جریان ac تا 1000 آمپر - نور پس زمینه - دکمه نگــــهدارنده مقدار - تـست پیوستگی - تست دیود - ولتاژ AC و DC - مقاومت - کلمپ AC/DC هدل پیک HOLDPEAK 870D : صفحه نمایش دوم - تشخیص ورودی - جریان ac تا 1000 آمپــر - جریــان AC و DC نشـتی – اتورنج – اتوپاورآف - نور پس زمیــنه - دکمه نگهــدارنده مقدار - تست پیوستـگی - تست دیود - فرکـانس - ظرفیت-مقاومت - ولتاژ AC وDC - کلمپ AC/DC حساس هدل پیک HOLDPEAK 870K : صفحه نمایش دوم - جریانـهای نشتی AC DC تا 4000 میلی آمپر و 30 آمپر- اتورنج – اتوپاورآف - نور پس زمینه - مقادیــر نسبی - دیوتی سایکل - دکمه نگهدارنده مقدار- تست پیوستـگی - تست دیود – فرکانس – ظرفیت - مقاومت - ولتاژ AC و DC - کلمپ AC/DC هدل پیک HOLDPEAK 870N : صفحه نمایش دوم - جریان هجومی –RMS واقعی - جریان AC و DC تا 1000 آمپر – اتورنج – اتوپاورآف - نور پس زمینه - مقــادیر نسبی - دیوتی سایکـل - دکـمه نگهدارنده مقدار - دما - تست پیوستـگی - تست دیود – فرکانس – ظرفیت - ولتاژ AC و DC - کلمپ 200 آمپری هدل پیک HOLDPEAK 850E : صفــحه نمایش دوم - جریان AC تا 2000 آمپـر – اتورنج – اتوپاورآف - نور پس زمینه - مقدار حداکثر - دیوتی سایکل - دکمه نگهــدارنده مقدار - دما - تست پیوستـگی - تست دیود – فرکانس – ظرفیت – مقاومت - ولتاژ AC وdc - کلمپ 200 آمپری هدل پیک HOLDPEAK 850E : صفــحه نمایش دوم - جریان AC تا 2000 آمپـر – اتورنج – اتوپاورآف - نور پس زمینه - مقدار حداکثر - دیوتی سایکل - دکمه نگهــدارنده مقدار - دما - تست پیوستـگی - تست دیود – فرکانس – ظرفیت – مقاومت - ولتاژ AC وdc - کلمپ های اندازه گیری توان ( پاور آنالایزر کلمپی ) power analyzer - پاور آنالایزر کلمپی AC/DC هدل پیک HOLDPEAK 870H : صفـحه نمایش دوم - توان اکتیو AC وDC تا 400 کیـلووات - ضریب توان - جریان تا 1000 AC وDC - اتورنج – اتوپاورآف - نور پس زمینه - دکمه نگــهدارنده مقدار – دما - دیوتی سایکل - تسـت پیوستگی - تست دیود – فرکانس – ظرفیت – مقاومت - پاور آنالایزر کلمپی AC هدل پیک HOLDPEAK 850F : توان اکـتیو AC تا 600 کیــلووات –RMS واقعی - توان ظـاهری - توان راکتـیو - ضریب تـوان - زاویه فاز - کیلووات ساعت - توالی فـاز - حـافظه - مقادیر ماکزیمم و مینیمم - اتورنـج - اتوپـاورآف - نور پس زمینه - دکمه نگـهدارنده مقدار – فرکانس - میگر یا تستر عایقی (Megger) - ارت تستر کلمپی هدل پیک HOLDPEAK 7000 : سنجش مقاومت زمین از 0/01 اهم الی 2000 اهم با رزولـوشن 0/01 اهم - اتورنج – اتوپاورآف - دکـمه نگهدارنده مقدار - فاصله دهانه 28 میلی متر - ارت تستر کیفی هدل پیک HOLDPEAK 4100 : سنجش مقاومت زمین از 0/01 اهم الی 2000 اهم - اتورنج - دکمه نگهدارنده مقدار - آلارم کاهش ولتاژ باتری - به همراه پروبهای تست، میله های زمین و کیف حمل مستحکم - میگر یا تستر عایقی (Megger) - میگر 1 کیلو ولت هدل پیک HOLDPEAK 6688C : سنجش مقاومت عایقی با ولتاژ 1 کیلولت - قابلیت نمایش مقاومت تا 20 گیــگا اهم - اتورنج - دکمه نگهدارنده مقدار - نور پس زمینه - میگر 5 کیلو ولت هدل پیک HOLDPEAK 6688B : سنجش مقاومت عایقی با ولتاژ 5کیلولت - قابلیت نمایش مقاومت تا 200 گیـگا اهم - اتورنج - دکمه نگهدارنده مقدار - نور پس زمینه - صوت سنج - صوت سنج هدل پیک HOLDPEAK 882c : رنج سنجش شدت صوت: 30 الی 1300 - نگهداری مقدار ماکزیمم - نورپس زمینه - اتوپاورآف - باد سنج یا آنمو متر - باد سنج هدل پیک HOLDPEAK 866B : رنج سنجش سرعت باد: 0/3 الی 30 - رنج سنجش دما: 10- الی 45 - نمایش مقادیر جاری، متوسط و ماکزیمم - نورپس زمینه - اتوپاورآف - لوکس متر یا نور سنج - لوکس متر هدل پیک HOLDPEAK 881A : رنج سنجش شدت روشنایی: 0/1 الی 50000 - نور پس زمینه، نگهدارنده مقدار - متر لیزری (Distance Meter) - متر لیزری هدل پیک HOLDPEAK 5060 : قابلیت سنجش فاصله، مساحت و حجم - پوشش از30 سانتی متر تا 60 متر - رزولوشن 1 میلی متر - نور پس زمینه - اتوپاورآف - ترمومتر یا دماسنج و حرارت سنج (Thermo Meter) - ترمو متر لیزری یا غیر تماسی هدل پیک HOLDPEAK 981C : رنج سنجش دما: 30- الی 550 ، نسبت فاصله به نقطه: 12:1- قابلیت انتشار: 0/1 الی 1 تنظیــم پذیر - دقت: 1/5 - مقـادیر ماکزیمم و مینیمم و متوسط - آلارم – اتوپاورآف - دکمه نگـــهدارنده مقدار - نور پس زمینه - حافظه - ترمو متر لیزری یا غیر تماسی هدل پیک HOLDPEAK 920 : رنج سنجش دما: 50- الی 920 ، نسبت فاصله به نقطه: 16:1- قابلیت انتشار: 0/1 الی 1 تنظیــم پذیر- دقت: 2 - مقـادیر ماکزیمـم و مینیمم و متوسط- آلارم-اتوپاورآف-دکمه نگـــهدارنده مقدار- نور پس زمینه - دورسنج یا تاکومتر پرتابل (Tacho Meter) - تاکومتر هدل پیک HOLDPEAK 7236C : قابلیت عملکرد به هردو صورت تاکومتر تماسی و لیزری - اتوپاورآف عملکرد تماسی : 0.5 RPM الی 999.9 RPM و 1000 RPM الی 19999 RPM عملکرد لیزری : 2.5 RPM الی 999.9 RPM و 1000 RPM الی 99999 RPM رطوبت سنج - رطوبت سنج هدل پیک HOLDPEAK 2GR : رنج سنجش رطوبت نسبی: %5 الی %99 - رنج سنجش دما: 50- الی 1400 - ثبت اطلاعات - نگهدارنده مقدار - نورپس زمینه - اتوپاورآف - مولتی متر SMD مولتی متر مخصوص خودرو و اما از دیگر تجهیزات این شرکت به صورت خلاصه می توان به موار زیر اشاره نمود: غبار سنج یا سنجشگر ذرات معلق؛ ترازوی دیجیتال با حساسیت بالا ؛ رطوبت سنج چوب ؛ رطوبت سنج غلات؛ دوربین ترموویژن؛ منبع تغذیه رومیزی؛ فازمتر غیرتماسی ؛ آداپتور کلمپی احتراماً اینجانب آرمان آراسته به عنوان نماینده رسمی فروش تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق در زمینه برق و الکترونیک در ایران محصولات کمپانی HoldPeak هنگ کنک را به شما هموطنان محترم معرفی می نمایم. این نکته قابل ذکر می باشد که شرکت هولدپیک تنها کمپانی می باشد که محصولات خود را به مدت یک سال گارانتی می نماید.اطلاعات آگهی

  • ثبت کننده : آرمان آراسته
  • آدرس : لطفا با ما تماس حاصل فرمایید......
  • استان : تهران
  • تلفن : 09226823341
  • ایمیل : a.holdpeak@gmail.com
  • قیمت : 0
  • تعداد بازدید : 168

نظر شما در مورد این آگهی چیست ؟

برای ثبت نظر میبایست در ورسایت ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید .